DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN HÀ NỘI

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN HÀ NỘI
(Từ ngày 14/7/2016 đến ngày 02/8/2016)
Các cá nhân, tổ chức cần liên hệ công việc xin liên lạc theo số điện thoại: 043.9780568
STT Họ và tên Ngày/tháng/năm trực Ghi chú
01 Tuấn Đạo Thanh 14/7/2016
02 Trần Ngọc Nga 15/7/2016
03 Lê Thị Danh 18/7/2016
04 Nguyễn Chí Thiện 19/7/2016
05 Trần Quốc Khánh 20/7/2016
06 Chu Văn Khanh 21/7/2016
07 Nguyễn Bá Dũng 22/7/2016
08 Nguyễn Thị Lan Hương 25/7/2016
09 Đặng Mạnh Tiến 26/7/2016
10 Phạm Thu Hằng 27/7/2016
11 Trần Văn Hạnh 28/7/2016
12 Vũ Việt Hoàn 29/7/2016
13 Nguyễn Xuân Bang 01/8/2016
14 Đào Nguyên Khải 02/8/2016

TM. BAN CHẤP HÀNH
HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Đã ký
TRẦN VĂN HẠNH