Thông báo

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN T.P HÀ NỘI

——————————————–

Số: 24/TB-HCCVHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phú                          ———————————————

 

                                                                                                                    Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017.

 

                                                                   THÔNG BÁO

(V/v: rà soát danh sách công chứng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đợt 1 năm 2017)

 

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Căn cứ nội dung Điểm e, Khoản 2, Điều 17, Luật Công chứng năm 2014 và Mục 3, Chương III, Thông tư số 06/2015/TT-BTP năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, việc tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm là nghĩa vụ bắt buộc của công chứng viên đang hành nghề.

Thực hiện nghiêm túc quy định kể trên, ngày 04/06/2017, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Đợt 1 năm 2017 tại Hội trường Học viện Tư pháp (số 9, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Để có thể xác định chính xác danh sách công chứng viên đã tham gia đợt bồi dưỡng nghiệp vụ nêu trên, chúng tôi đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng, các công chứng viên kiểm tra, rà soát, đối chiếu bản danh sách công chứng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ gửi kèm thông báo này.

Mọi phản hồi xin được gửi về Email: tuananhccs1@gmail.com.

Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Lương Thị Tuấn Anh, theo số điện thoại: 0986811908.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi gửi:

– Như trên;

– Lưu VPHCCV.

     THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   Phó Chủ tịch

Đã ký

     Tuấn  Đạo Thanh