Thông báo lịch trực từ ngày 24/6/2016 đến ngày 13/7/2016

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN HÀ NỘI

(Từ ngày 24/6/2016 đến ngày 13/7/2016)

Các cá nhân, tổ chức cần liên hệ công việc xin liên lạc theo số điện thoại: 043.9780568

STT Họ và tên Ngày/tháng/năm trực Ghi chú
01 Tuấn Đạo Thanh 24/6/2016
02 Trần Ngọc Nga 27/6/2016
03 Lê Thị Danh 28/6/2016
04 Nguyễn Chí Thiện 29/6/2016
05 Trần Quốc Khánh 30/6/2016
06 Chu Văn Khanh 01/7/2016
07 Nguyễn Bá Dũng 04/7/2016
08 Nguyễn Thị Lan Hương 05/7/2016
09 Đặng Mạnh Tiến 06/7/2016
10 Phạm Thu Hằng 07/7/2016
11 Trần Văn Hạnh 08/7/2016
12 Vũ Việt Hoàn 11/7/2016
13 Nguyễn Xuân Bang 12/7/2016
14 Đào Nguyên Khải 13/7/2016

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH 

Đã ký
TRẦN VĂN HẠNH