DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 22/02 ĐẾN 10/03/2016

(Điện thoại: 043 9780568)

STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú
01 Trần Văn Hạnh 22/02/2016  
02 Trần Quốc Khánh 23/02/2016  
03 Vũ Việt Hoàn 24/02/2016  
04 Nguyễn Bá Dũng 25/02/2016  
05 Nguyễn Thị Lan Hương 26/02/2016  
06 Lê Thị Danh 29/02/2016  
07 Nguyễn Chí Thiện 01/03/2016  
08 Chu Văn Khanh 02/03/2016  
09 Phạm Thu Hằng 03/03/2016  
10 Đào Nguyên Khải 04/03/2016  
11 Tuấn Đạo Thanh 07/03/2016  
12 Đặng Mạnh Tiến 08/03/2016  
13 Trần Ngọc Nga 09/03/2016  
14 Nguyễn Xuân Bang 10/03/2016  

                       

TM/Ban chấp hành

Hội Công chứng thành phố Hà Nội

Chủ tịch Trần Văn Hạnh