DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI TỪ 20/4/2016 ĐẾN 11/5/2016

Cần liên hệ công việc xin liên hệ theo số ĐT: 0439780568

 

STT Họ tên Ngày/tháng trực Ghi chú
01 Tuấn Đạo Thanh 20/4/2016  
02 Trần Ngọc Nga 21/4/2016  
03 Lê Thị Danh 22/4/2016  
04 Nguyễn Chí Thiện 25/4/2016  
05 Trần Quốc Khánh 26/4/2016  
06 Chu Văn Khanh 27/4/2016  
07 Nguyễn Bá Dũng 28/4/2016  
08 Nguyễn Thị Lan Hương 29/4/2016  
09 Đặng Mạnh Tiến 04/5/2016  
10 Phạm Thu Hằng 05/5/2016  
11 Trần Văn Hạnh 06/5/2016  
12 Vũ Việt Hoàn 09/5/2016  
13 Nguyễn Xuân Bang 10/5/2016  
14 Đào Nguyên Khải 11/5/2016  

                       

TM/Ban chấp hành

Hội Công chứng thành phố Hà Nội

Chủ tịch

Trần Văn Hạnh