Thành viên BCH Hội

THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ

HỘI CÔNG CHỨNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Danh sách thành viên BCH Hội công chứng Hà Nội (nhiệm kỳ 2011-2013)

1.   Ông Nguyễn Xuân Bang          Trưởng Phòng Công chứng số 6

2.   Bà Lê Thị Danh                         Trưởng VPCC Tuệ Tĩnh

3.   Bà Nguyễn Thị Trà Giang       Trưởng VPCC Hoàn Kiếm

4.   Ông Đào Nguyên Khải Trưởng VPCC Đào và đồng nghiệp

5.   Ông Chu Văn Khanh                Trưởng VPCC Công chứng A1

6.   Ông Trần Quốc Khánh            Trưởng VPCC Lạc Việt

7.   Ông Trần Ngọc Nga                 Trưởng Phòng Công chứng số 1

8.   Ông Nguyễn Hồng Quang       Trưởng VPCC Từ Liêm

9.   Ông Trần Quang Sơn               Công chứng viên VPCC Thăng Long

10. Ông Tuấn Đạo Thanh               Trưởng Phòng Công chứng số 3

11. Bà Nguyễn Thị Thơ                  Trưởng VPCC Đông Anh

12. Ông Đặng Mạnh Tiến               Trưởng Phòng Công chứng số 4

13. Ông Nguyễn Thanh Tú Trưởng VPCC Nguyễn Tú

 

Danh sách Ban Thường vụ

  1. Ông Chu Văn Khanh                 Chủ tịch Hội
  2. Ông Trần Ngọc Nga                  Phó chủ tịch thường trực Hội
  3. Ông Đào Nguyên Khải             Phó Chủ tịch Hội
  4. Ông Đặng Mạnh Tiến               Phó Chủ tịch Hội
  5. Ông Nguyễn Thanh Tú             Phó Chủ tịch Hội