Category: Uncategorized

BÀN VỀ THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG

 BÀN VỀ THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG                       Tuấn Đạo Thanh                     Phòng Công chứng số 1 T.P Hà Nội                     Đặng Trung Kiên       […]

Read more ›

BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG                           Tuấn Đạo Thanh                           Phòng Công chứng số 3 T.P Hà Nội           […]

Read more ›

BÀN VỀ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TRONG LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

BÀN VỀ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TRONG LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM           Tuấn Đạo Thanh           Phòng Công chứng số 1 T.P Hà Nội           Phạm Thu Hằng           Văn phòng Công chứng Âu Lạc   Có thể nói […]

Read more ›

GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2006 VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN BẢN DỊCH

LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2006 VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN BẢN DỊCH          Tuấn Đạo Thanh          Phòng Công chứng số 1 T.P Hà Nội Luật Công chứng ngày 29/11/2006 ra đời đã đánh dấu một bước chuyển đáng kể trong quá trình hình thành và hoàn thiện chế định công chứng […]

Read more ›

BÀN VỀ MỘT VÀI NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT CÔNG CHỨNG NGÀY 20/06/2014

BÀN VỀ MỘT VÀI NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT CÔNG CHỨNG NGÀY 20/06/2014 Tuấn Đạo Thanh Phòng Công chứng số 1 T.P Hà Nội Nguyễn Duy Ninh Phòng Công chứng số 1 T.P Hà Nội Sau khoảng 7 năm đi vào cuộc sống, bên cạnh những ưu điểm nổi trội, Luật Công chứng ngày 29/11/2006 đã bộc lộ một số […]

Read more ›
Thông báo

Thông báo

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN T.P HÀ NỘI ——————————————– Số: 24/TB-HCCVHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phú                          ———————————————                           […]

Read more ›
Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Hội công chứng viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tham gia đóng góp ý kiến về việc sửa đổi thông tư số 257/2016/TT-BTC đến hết ngày 11/09/2017.

Read more ›
DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN HÀ NỘI

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN HÀ NỘI

DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN HÀ NỘI (Từ ngày 14/7/2016 đến ngày 02/8/2016) Các cá nhân, tổ chức cần liên hệ công việc xin liên lạc theo số điện thoại: 043.9780568 STT Họ và tên Ngày/tháng/năm trực Ghi chú 01 Tuấn Đạo Thanh 14/7/2016 02 Trần Ngọc Nga 15/7/2016 03 Lê Thị Danh 18/7/2016 […]

Read more ›

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Read more ›