Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC 

HỘI CÔNG CHỨNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Các tiểu ban trực thuộc Hội và thành viên các tiểu ban

1 – Tiểu ban Thư ký – Văn phòng:

Tiểu ban Thư ký – Văn phòng gồm 04 (bốn) thành viên, gồm:

1.  Ông Đặng Mạnh Tiến                Phó chủ tịch làm Trưởng tiểu ban

2.   Ông Võ Đình Nho                      Phó Trưởng phòng công chứng số 4

3.   Bà Lê Thị Danh                         Trưởng Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh

4.   Ông Trần Quốc Khánh            Trưởng Văn phòng công chứng Lạc Việt

 

2 – Tiểu ban Chuyên môn:

Tiểu ban chuyên môn gồm 05 (năm) thành viên, gồm:

1.  Ông Nguyễn Thanh Tú Phó chủ tịch làm Trưởng tiểu ban

2.  Ông Tuấn Đạo Thanh                Trưởng Phòng công chứng số 3

3.  Bà Nguyễn Thị Thơ                    Trưởng Văn phòng công chứng Đông Anh

4.  Ông Vũ Việt Hoàn                      Trưởng Phòng công chứng số 2

5.  Ông Trần Văn Hạnh                  nguyên Trưởng phòng công chứng số 2

 

3 – Tiểu ban Thi đua – Khen thưởng:

Tiểu ban Thi đua – Khen thưởng gồm 04 (bốn) thành viên, gồm:

1.  Ông Trần Ngọc Nga                  Phó chủ tịch làm Trưởng tiểu ban

2.  Ông Nguyễn Xuân Bang           Trưởng Phòng công chứng số 6

3.  Ông Lê Thanh Quang                Văn phòng công chứng Hoàng Mai

      4.  Ông Dương Đình Thành            Văn phòng công chứng Đan Phượng

 

4 – Tiểu ban Tài chính:

Tiểu ban Tài chính gồm 03 (ba) thành viên, gồm:

  1. Ông Đào Nguyên Khải            Phó chủ tịch làm trưởng tiểu ban
  2. Nguyễn Thị Trà Giang      Trưởng Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm
  3. Phạm Thu Hằng                 Trưởng Văn phòng công chứng Âu Lạc