Archive for November, 2017

BÀN VỀ THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG

 BÀN VỀ THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG                       Tuấn Đạo Thanh                     Phòng Công chứng số 1 T.P Hà Nội                     Đặng Trung Kiên       […]

Read more ›

BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG                           Tuấn Đạo Thanh                           Phòng Công chứng số 3 T.P Hà Nội           […]

Read more ›